Wie wij zijn

Onze missie

Het is onze missie om de mensen die geraakt en veranderd zijn door de liefde van Christus toe te rusten en te helpen om deze verandering door te geven aan de gemeenschap waarin zij leven.

Wij geloven dat ieder mens blijvende verandering kan brengen in zijn omgeving

Daarom investeren we in het onderwijzen, delen, toerusten en versterken van Cambodjaanse volwassenen, tieners en kinderen op basis van Bijbelse principes.

Holistisch

Wij erkennen dat God mensen heeft geschapen als een geheel van geest, ziel en lichaam. Ze wil mensen bekend maken met de liefde van God door hulp te bieden op al deze gebieden.

Duurzaam

Wij brengen hoop door mensen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en gemeenschap en vervolgens een fontein van hoop te worden door geleerde lessen door te geven.

Lokaal eigenaarschap

Wij trainen plaatselijke leiders, die de problemen en behoeften van hun eigen gemeenschap van binnenuit kennen en daardoor de programma’s van FOH optimaal kunnen inzetten.

Discipelschap

Wij helpen mensen om Jezus te volgen in woorden en daden. Daarom sticht zij celkerken waar mensen geestelijk kunnen groeien en leren om Gods liefde praktisch handen en voeten te geven.

Ons team

Joke van Opstal

Directeur

Sjaak Roos

Voorzitter

IMG_7137

Fokko Verboom

Secretaris

Jos van der Molen

Penningmeester

Over onze naam

God wil ons allemaal maken tot een fontein, een bron, die levend water geeft in uitgedroogd en onvruchtbaar land. Dat levende water is de liefde en goedheid van Christus.

 

We willen medemensen in de armste gebieden van Cambodja hiermee verfrissen, zodat zij op hun beurt hun families en omgeving mogen overstromen met echte goedheid en echte liefde.

 

Jesaja 41:17-20 zegt: ‘Als de armen en behoeftigen tevergeefs water zoeken en hun tongen uitgedroogd zijn van de dorst, zal Ik hen antwoorden als zij naar Mij roepen. Ik, Israëls God, zal hen nooit ofte nimmer in de steek laten. Vanaf de heuvels zal Ik grote rivieren naar beneden laten stromen. Het water zal in de dalen voor hen opspuiten! In de woestijnen zullen waterplassen zijn en door bronnen gevoede rivieren zullen over de uitgedroogde grond vloeien. Ik zal bomen planten: ceders, acaciaʼs, olijfbomen, cipressen, platanen en dennenbomen—op onvruchtbare grond. Iedereen zal dit wonder zien en begrijpen dat de hand van de Here, de Heilige van Israël, het deed.’

Hoe het begon...

De jaren zeventig werden door de macht van  Pol Pot en de Rode Khmer een duistere periode. Dit militante communistisch regime martelde en executeerde naar schatting twee miljoen mannen, vrouwen en kinderen en zette aan tot jaren van burgeroorlog en bezetting door de Verenigde Naties. Nu is er een kleine middenklasse opkomst, maar nog steeds is hartverscheurende armoede de norm. Tenminste de helft van de bevolking is onder de 25 jaar en deze generatie zal grote invloed hebben op de toekomst van Cambodja.

Toch is er een nieuw tijdperk van hoop en genezing aangebroken. Het Koninkrijk van God verspreidt zich in steden en dorpen. Duizenden Cambodjanen staan open voor het evangelie en Fountain of Hope (FOH) gelooft een cruciale rol te kunnen spelen om dit door oorlog verscheurde land te winnen voor Christus. De deur voor het goede nieuws staat wagenwijd open!

Onze werkwijze

FOH wil mensen uit lokale celkerken helpen om de problemen die in hun dorp spelen in kaart te brengen. Dat kan gaan om honger, armoede en hopeloosheid, maar ook om huiselijk geweld, mensenhandel en andere sociale problemen. Vervolgens wil FOH hen leren hoe ze kunnen helpen om deze noden op te lossen. Op deze manier kunnen de kerkleden delen wat zij hebben geleerd en kunnen ze de liefde van Christus niet alleen met woorden, maar ook met daden aan familie, vrienden en buren verkondigen. Hierdoor groeien zelf op natuurlijke wijze in leiderschap. FOH kan zo meer impact hebben op de regio’s waar ze werkt, dan wanneer alleen de medewerkers het werk zouden doen. Het uitgebreide vrijwilligersnetwerk dat zo is ontstaan stelt FOH in staat om de behoefte in kaart te brengen, passende programma’s aan te bieden en middelen te verspreiden.

“Hier zie je dat dorpelingen worden gemobiliseerd, getraind en zelf bedenken wat hun problemen zijn en welke ze het eerst willen aanpakken. Sinds de celkerk een leidende rol heeft, zien we dat het leven in navolging van Christus, met respect voor mens, dier en milieu ook in dit leven vruchten afwerpt.”

Nicolette Baan

Personal Coordinator, Wycliffe Bible Translators

“Wat echt tot mijn hart spreekt, is de hoop die mensen krijgen van initiatieven die ze zelf hebben bedacht en ontwikkeld – zowel mannen als vrouwen groeien als persoon maar veranderen ook een hele gemeenschap.”

Maaike van der Molen

Founder In Touch Foundation

Aan bevelingen

Blijf betrokken!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, mooie ontwikkelingen en inspirerende impactverhalen!